Aydınlatma Metni

CARSAL REKLAMCILIK VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterimiz,
Öncelikle CARSAL (Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerekli veri güvenliğini sağlayarak ve azami hassasiyeti göstererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için işlemekte olduğumuzu bildirmek isteriz  

BU AYDINLATMAYI NEDEN YAPIYORUZ?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi kapsamında yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla iş bu aydınlatma yapılmaktadır.  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kanun kapsamında kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil Kişisel Veri olarak nitelendirilmektedir.

VERİ SORUMLUSU NEDİR?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. CARSAL müşterilerimiz bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır. Söz konusu veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla CARSAL tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

VERİ İŞLEME NEDİR?
Kişisel veri işlenmesi, kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili kişilerin hakları konusundaki detaylı bilgilere CARSAL (CARSAL REKLAMCILIK VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası’ndan  ulaşabilirsiniz.

1- CARSAL’IN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, CARSAL tarafından, aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye ve müşterimizle aramızdaki hukuki ilişkiye uygun amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.
İşlenen kişisel verileriniz
Kimlik (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali,nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi
İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi
Müşteri İşlem çağrı merkezi kayıtları, fatura, dekontla, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi
Hukuki İşlem adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi
İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi
Finans Bilgisi: Kredi kartı, banka bilgileri gibi
CARSAL,  kişisel verilerinizi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.
Yukarıda sayılan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması  ve açık rıza hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

2- CARSAL’IN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLECEĞİ 
Öncelikle olarak CARSAL, KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, kişisel verileri yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkati göstermektedir.
Kişisel veriler CARSAL tarafından aşağıda sıralanan taraf kategorilerine KVKK’da veri aktarımına izin veren haller ile sınırlı olarak ve gerekmesi halinde veri aktarabilir.
Kanunen Yetkili Kurumlar
İş/proje Ortaklarımız
Danışmanlarımız

3- CARSAL’IN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YONTEMİ

Kişisel veriler CARSAL tarafından özellikle  https://www.tarihdergi.com adresinden  ve diğer web diğer web sitelerimizden  üyelik başvurusu sırasında şirkete yapılan bildirimler ve gönderilen evraklar, e mailler  sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, üye  görüşmeleri, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti gibi yöntemler ile sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yolu ile toplanmaktadır.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, CARSAL’ın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanın varlığı halinde açık rızaya ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanabilmektedir.

4- MUŞTERİ’NİN  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARI
CARSAL’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

5- MÜŞTERİ’NİN KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU YAPABİLECEĞİ VERİ SORUMLUSU
Kanundan kaynaklanan ve 4. Maddede belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, CARSAL’ın aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya üye başvurusu  sırasında bildirdiğiniz ve CARSAL sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur.
Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Yazılı Başvurularda: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:7 İç kapı no: 30 Kâğıthane – İstanbul
E-Posta Yoluyla Başvurulardainfo@carsalyayincilik.com